Informacje o Projekcie Kluczowym
Kompozyty POIG
Tytuł Projektu

Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych.

Podstawa prawna

Umowa z MNiSW nr POIG.01.03.01-10-005/08-00 z dnia 15.12.2008 r.

Kierownik Projektu

dr hab. inż. Marcin Struszczyk

Termin realizacji

01.10.2008 r. – 30.06.2012 r.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Cel Projektu

Cel ogólny:

Projekt ma na celu poprawę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców i poprawę bezpieczeństwa indywidualnego.

Cel projektu:

Celem projektu jest dostarczenie nowego i innowacyjnego rozwiązania w zakresie kompozytów włóknistych, przydatnego przedsiębiorcom oraz kreowanie popytu ze strony przedsiębiorców na to rozwiązanie.

Cele szczegółowe:

 • pozyskanie instytucji i przedsiębiorstw do współpracy w projekcie
 • zaangażowanie pracowników naukowych do realizacji zadań projektu (w tym kobiet)
 • zaangażowanie studentów i doktorantów w realizację projektu (w tym kobiet)
 • utworzenie nowych miejsc pracy (w tym dla kobiet)
 • zwiększenie liczby wdrożeń
 • zgłoszenie wynalazków do ochrony patentowej
 • komercjalizacja wyników prac B+R
 • utworzenie nowych etatów badawczych
 • opracowanie nowych rozwiązań technologicznych
 • przygotowanie publikacji związanych z wynikami prac badawczych
 • przygotowanie wstępnych dokumentacji techniczno – technologicznych do zastosowań praktycznych