Centralny Instytut Ochrony Pracy
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

00-701 Warszawa
ul. Czerniakowska 16
www.ciop.pl
anbog@ciop.pl

Do góry

Zdjęcie

Instytut jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. CIOP-PIB posiada status państwowego instytutu badawczego.
Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie. Badania naukowe prowadzone w Instytucie obejmują nauki medyczne, nauki społeczne oraz nauki techniczne (inżynieria i ochrona środowiska).
Kierunki badań naukowych i prac rozwojowych dotyczą następujących dziedzin:

 • ergonomia i możliwości psychofizyczne człowieka
 • psychologia, socjologia, optymalizacja warunków pracy, w tym osób  starszych i niepełnosprawnych
 • profilaktyka stresu zawodowego
 • metody optymalizacji procesów pracy
 • zagrożenia chemiczne i pyłowe 
 • przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym
 • hałas, wibracje i pola elektromagnetyczne
 • elektryczność statyczna i jonizacja powietrza
 • promieniowanie optyczne i oświetlenie stanowisk pracy
 • technika bezpieczeństwa, urządzenia i systemy ochronne
 • systemy zarządzania bezpieczeństwem
 • środki ochrony indywidualnej, w pełnym asortymencie, chroniące przed czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi
 • edukacja oraz informacja w zakresie ergonomii oraz środowiska życia człowieka.

W ramach działalności naukowo-badawczej w roku 2008 Instytut realizował 267 projektów, w tym w ramach: programu wieloletniego pn. "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - I etap (187), a także działalności statutowej (35), projektów badawczych własnych (7), promotorskich (2), celowych (7), zamawianych (1), rozwojowych (3), specjalnych (1), Europejskiego Funduszu Społecznego EQUAL (2), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (3), międzynarodowych (14) oraz w ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (3).

Do góry

 1. Badania laboratoryjne środków ochrony indywidualnej sprzętu ochrony układu oddechowego, ochron głowy, rąk i nóg, sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem wysokości, odzieży ochronnej oraz ochron oczu i twarzy.
 2. Opracowywanie metod i stanowisk do badań środków ochrony indywidualnej.
 3. Ustalanie wymagań dla parametrów ochronnych i użytkowych środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do stosowania w warunkach zagrożenia zdrowia i życia pracowników.
 4. Badanie zjawisk zachodzących w trakcie użytkowania środków ochrony indywidualnej.
 5. Opracowywanie wytycznych dotyczących doboru środków ochrony indywidualnej do występujących zagrożeń i warunków pracy oraz sposobów ich użytkowania i konserwacji.
 6. Opracowywanie optymalnych zestawów środków ochrony indywidualnej dla szczególnie niebezpiecznych stanowisk pracy.
 7. Ustalanie fizycznej wydolności organizmu człowieka, dopuszczalnej wielkości obciążenia organizmu warunkami pracy i środowiska, mechanizmów zaburzeń funkcji organizmu w wyniku ekspozycji na czynniki szkodliwe środowiska pracy.
 8. Ustalanie dopuszczalnego obciążenia termicznego organizmu mikroklimatem (gorącym, zimnym) na stanowiskach pracy.
 9. Tworzenie podstaw naukowych do projektowania nowych rozwiązań eliminujących lub ograniczających szkodliwe działanie obciążenia termicznego na organizm.
 10. Poszukiwanie psychologicznego optimum i granicznych wartości w zakresie percepcji, podejmowania decyzji, sprawności motorycznej.
 11. Ustalanie możliwości i potrzeb psychicznych człowieka związanych z oddziaływaniem fizycznego środowiska pracy.

Do góry

Zdjęcie
 • Instytut jest koordynatorem Polskiej Platformy Technologicznej Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle (PPT BPP) oraz aktywnie uczestniczy w pracach Europejskiej Platformy Technologicznej "Industrial Safety".
 • Instytut posiada status Centrum Doskonałości TEST-PRO-SAFETY (Centrum Badań dla Poprawy Bezpieczeństwa Wyrobów)
 • CIOP-PIB aktywnie uczestniczy w działaniach 2 Centrów Zaawansowanych Technologii: CZT Pro Humano Tex, CZT Technology Partners.
 • CIOP-PIB z nominacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pełni zadania Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Instytut koordynował i realizował w latach 2002-2008 polskie edycje 7 ogólnoeuropejskich kampanii informacyjnych.
 • Instytut pełni rolę polskiego biura (National Office for Poland) World Safety Organization (WSO).
 • Przedstawiciele Instytutu uczestniczą w pracach organów doradczych Komisji Europejskiej.
 • Prof. Danuta Koradecka, Dyrektor Instytutu, na podstawie zgłoszenia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do reprezentowania rządu Polski jest członkiem Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy (Advisory Committee for Safety and Health at Work - ACSH) Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych.
 • Pracownicy CIOP-PIB uczestniczą w pracach grup roboczych ACSH:
  • prof. Danuta Koradecka uczestniczyła w pracach Grupy Roboczej tego Komitetu ds. opracowania Nowej Strategii Wspólnoty w dziedzinie BHP na lata 2007-2012
  • dr inż. Jolanta Karpowicz, Kierownik Pracowni zagrożeń Elektromagnetycznych, na zaproszenie Komitetu ACSH bierze udział w pracach grupy roboczej pn. "Pola elektromagnetyczne"
  • dr inż. Andrzej Dąbrowski, pracownik Zakładu Techniki Bezpieczeństwa, uczestniczy w pracach grupy roboczej "Rolnictwo i leśnictwo"
  • dr inż. Zofia Pawlowska, Kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, uczestniczyła w pracach grup roboczych "Obserwatorium ryzyka" i "Scoreboard".
 • Dr Jolanta Skowroń, Kierownik Pracowni Toksykologii, uczestniczy - jako przedstawiciel Polski - w Naukowym Komitecie ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy (Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents - SCOEL).
 • Prof. Danuta Koradecka jest członkiem Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Ponadto w zakres działalności Instytutu wchodzi prowadzenie:

 • prac normalizacyjnych w 6 komitetach technicznych
 • badań czynników i parametrów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia pracowników w ramach państwowego systemu oceny zgodności w 16 pracowniach Zespołu Laboratoriów Badawczych Instytutu (certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 038)
 • wzorcowań wyposażenia pomiarowego i badawczego w akredytowanych laboratoriach Zespołu Laboratoriów Wzorcujących Instytutu (certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AP 061)
 • oceny zgodności wyrobów w ramach uzyskanego przez Instytut statusu jednostki notyfikowanej w zakresie dyrektyw: 98/37/WE (maszyny i elementy bezpieczeństwa), 89/686/EWG (środki ochrony indywidualnej), 2000/14/WE (urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska) (jednostka notyfikowana nr 1437; zakres notyfikacji - 9 procedur)
 • certyfikacji wyrobów w ramach krajowego systemu oceny zgodności (certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 018; zakres akredytacji 24 grupy wyrobów)
 • certyfikacji kompetencji personelu (certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 071)
 • oceny zgodności systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy BHP, zarządzania jakością QMS, zarządzania środowiskowego EMS, zarządzania bezpieczeństwem żywności FSMS oraz zintegrowanych systemów zarządzania (certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 069)

Do góry

 • Fibres and Textiles in Eastern Europe; Aspects of standardization in measuring clothing thermal insulation on thermal manikin; M. Konarska, K. Sołtyński, I. Sudoł-Szopińska, D. Młoźniak, A. Chojnacka; 2006, nr 4, s. 58-63
 • Fibres and Textiles in Eastern Europe; Liquid sorption by nonwovens containig superabsorbent fibers; G. Bartkowiak; 2006,nr 1, s. 57-61
 • Human Factors and Ergonomics in Manufacturing; Factors influencing implementation of occupational safety and health management systems by enterprises in Poland; D. Podgórski; 2006, vol.16, no 3, s. 225-269
 • International Journal of Modern Physics C; The effect of an electoral campaign for election results in an open community; A. Grabowski, R.A. Kosiński; 2006, vol. 17, nr 9,s. 1327-1338
 • International Journal of Modern Physics C; Epidemic control in a hierarchical social network; A. Grabowski, R.A. Kosiński; 2006, vol. 17, nr 17, s. 135-145
 • Ergonomics; Longitudinal changes in critical flicker fusion frequency: an indicato of human workload; A. Łuczak, A. Sobolewski; 2005, Vol. 48, nr 15, s. 1170-1792
 • Ergonomics; Decrease of force capabilities as an index of upper limb fatigue; D. Roman-Liu, T. Tokarski, R. Kowalewski; 2005, vol. 48, nr 8, s. 930-948
 • Polimery; Production of PUR and PUR-PIR foams with red phosphorus as a flame retardant; W. Zatorski, Z. K. Brzozowski, K. Łebek; 2005, t. 50, nr 9, s. 686-689
 • J. Aerosol. Sci.; Charging of atmosphere aerosols by AC HV powerlines; Z.J. Grabarczyk; J. Berliński; 2004, Vol. 35, Suppl. 1, s 251-252
 • Journal of Aerosol Science; Fine particles suspended in office air; E. Jankowska, D. Kondej, T. Jankowski, M. Gliński; 2004, VII, s. 913-914
 • Journal of Aerosol Science; Investigation of aerozol emission using tracer gas method; E. Jankowska, T. Jankowski; 2004, VII, s. 1145 – 1146
 • Advances in Safety and Reliability. K. Kołowrocki (ed.) Taylor & Francis Group, London, An analysis of accidents caused by improper functioning of machine control systems; M. Dźwiarek, (2005); ISBN 0 415 38340 4, 523-528
 • International Journal of Occupational Safety and Ergonomics; Synergy Between Visual and Auditory Signals and Its Influence on the Follow-Up Regulation Quality; M. Dźwiarek, M.Konarska, J. Słowikowski, 2006, Vol. 12 No. 4, 369-377
 • G. Gralewicz, J. Woźny, B. Więcek, G. Owczarek; Detecting flaws in composite materials - thermal model and simulation results, Pro-ceedings of the 9th Conference on Quantitive Infrared Thermography (QIRT 2008), 2008; July 2-5 2008, Kraków.

Do góry

 • Srebrny medal za ubiór chroniący przed promieniowaniem mikrofalowym, 52. Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik "BRUSSELS EUREKA 2003"
 • Nagroda I stopnia za półmaskę filtrującą dla personelu medycznego w kategorii prace naukowo-badawcze z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii służące poprawie warunków pracy, mające zastosowanie w praktyce, XXXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, Warszawa 2003
 • Srebrny Medal za kombinezon asekuracyjno-ochronny do stałego noszenia podczas prac w portach i innych nawodnych obiektach przemysłowych w pasie wód przybrzeżnych, 53. Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik – "BRUSSELS EUREKA 2004" i brązowy medal na Międzynarodowych Targach Wynalazków w Seulu, 2004
 • Srebrny medal za ubiór chroniący przed promieniowaniem mikrofalowym na Międzynarodowych Targach Wynalazków w Seulu, 2004
 • Srebrny medal za kombinezon asekuracyjno-ochronny do stałego noszenia podczas prac w portach i innych nawodnych obiektach przemysłowych w pasie wód przybrzeżnych, 6. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INNOWACJE 2005
 • Brązowy medal za ubiór chroniący przed promieniowaniem mikrofalowym, 6. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INNOWACJE 2005
 • Nagroda I stopnia za bioaktywną włókninę filtracyjną wytwarzaną techniką melt-blown do ochrony układu oddechowego w kategorii – prace naukowo-badawcze z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii służące poprawie warunków pracy, mające zastosowanie w praktyce, XXXIII-edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, Warszawa 2005
 • Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za międzynarodowe osiągnięcie wynalazcze, 2006
 • Srebrny medal za model bioaktywnej włókniny filtracyjnej przeznaczonej do ochrony układu oddechowego, 55. Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik "BRUSSELS EUREKA 2006"
 • Nagroda II stopnia za sprzęt oczyszczający wyposażony w kaptur przeznaczony do użycia podczas pożaru (SECURA 2000 POŻ/S i SECURA POŻ/M) w kategorii prace naukowo-badawcze z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii służące poprawie warunków pracy, mające zastosowanie w praktyce, XXXVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, Warszawa 2008
 • Nagroda II stopnia za indywidualny separator cyklonowy z głowicą pomiarową do pomiaru stężenia frakcji respirabilnej aerozoli o stałej fazie rozproszenia w kategorii prace naukowo-badawcze z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii służące poprawie warunków pracy, mające zastosowanie w praktyce, XXXVI edycja Ogólnopolskiego Konkurs Poprawy Warunków Pracy, 2008 r.
 • Złoty medal za ubranie strażackie nowej generacji z tekstronicznym systemem monitorowania parametrów fizjologicznych, 57. Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA (BRUSSELS EUREKA) 2008 oraz Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2008, Warszawa 2008.

Do góry

dr inż. Anna BogdanZdjęcie
Koordynator ze strony Partnera

dr Anna MarszałekZdjęcie
Specjalista ds. badań ergonomicznych wyrobów balistycznych

tel.: (0-22) 623 32 80
fax: (0-22) 623 32 82
e-mail: anmar@ciop.pl

dr inż. Katarzyna MajchrzyckaZdjęcie
Specjalista ds. badań parametrów ochronnych
i użytkowych wyrobów balistycznych


tel.: (0-42) 648 02 20
fax: (0-42) 648 02 22
e-mail: kamaj@ciop.lodz.pl

Do góry

 • prof. dr hab. med. Danuta Koradecka - Dyrektor
 • dr inż. Daniel Podgórski - Osoba posiadająca pełnomocnictwo do reprezentowania Jednostki w Projekcie

Do góry

Biuro Partnera
dr inż. Anna Bogdan
tel.: (0-22) 623 32 76
fax. (0-22) 623 32 82
e-mail: anbog@ciop.pl

Osoba ds. finansowo-księgowych
mgr Katarzyna Zakrzewska
tel.: (0-22) 623 43 84
fax.: (0-22) 623 36 93
e-mail: kazak@ciop.pl

Osoba ds. sprawozdawczości i rozliczeń
mgr Anna Bartuś
tel.: (0-22) 623 46 11
fax.: (0-22) 623 36 93
e-mail: anbar@ciop.pl

Osoba odpowiedzialna za zamówienia publiczne
mgr Sylwester P. Ostaszewski
tel.: (0-22) 623 43 98
fax.: (0-22) 623 36 93
e-mail: piost@ciop.pl

Do góry