Rezultaty wprowadzania projektu

W tabeli poniżej zamieszczono skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu.

l.p. WSKAŹNIK PRODUKTU JEDN. MIARY 2008 2009 2010 2011 RAZEM
1 Liczba instytucji objętych wsparciem Podmiot 4 4 4 4 4
2 Liczba pracowników naukowych zaangażowanych w realizację projektu (w tym kobiety) Osoby 30(16) 39(22) 39(22) 33(14) 39(22)
3 Liczba studentów zaangażowanych w realizację projektu Osoby 0 2 2 0 2
4 Liczba doktorantów zaangażowanych w realizację projektu (w tym kobiety) Osoby 0 0 1(1) 1(1) 1(1)
5 Liczba nowych miejsc pracy (EPC) związanych z działalnością B+R powstałych w trakcie realizacji projektu (w tym kobiety) Etaty 1(1) 4(3) 0 0 5(4)
6 Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostką naukową w trakcie realizacji projektu Podmiot 0 1 1 1 1
Roll-up POIGK